foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
Poznaj ofertę
Miejskich Przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.    Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,, WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA    DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA” składany do dyrektora wybranej placówki a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 5 marca do 30 marca 2018 r.

3.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.

4.    Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

5.    Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2018/2019 w okresie od 26 lutego do 4 marca 2018r.

6.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 15.06.2018 r.

7.   Terminy i harmonogram postępowania określa Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Żagań w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2018/2019.

 

II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola zawiera:

·           imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

·           imiona i nazwiska rodziców dziecka;

·           adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

·           adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;

·           wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

2.        Wniosek można pobrać w każdym miejskim przedszkolu w Żaganiu oraz ze stron internetowych przedszkoli i Urzędu Miasta Żagań.

3.        W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, rodzic dziecka przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 przekazuje dyrektorowi przedszkola pisemną informację zawierającą uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 

4.        Do wniosku dołącza się:

1)             dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

·           oświadczenie o wielodzietności rodziny;

·           orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·           prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

·           dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

2)             dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

·           oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych;

·           oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców / opiekunów prawnych;

·           oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola rodzeństwa kandydata.

 

5.        Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6.        Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

7.        Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

III. KRYTERIA REKRUTACYJNE

1.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Żagania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

·           wielodzietność rodziny kandydata;

·           niepełnosprawność kandydata;

·           niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

·           niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

·           niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

·           samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

·           objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

2.        W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

·      Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub uczą się w systemie dziennym (10 punktów);

  • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (8 punktów);
  • Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola (6 punktów);
  • Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym (4 punkty);
  • Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola (2 punkty).

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.     Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

2.        Wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  podaje  się  do  publicznej   wiadomości  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.

3.        Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

4.        Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

5.        Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6.        Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

7.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

8.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.    Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dna otrzymania uzasadnienia.

 

10.    Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.