foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
Poznaj ofertę
Miejskich Przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor: Małgorzata Włodarczyk

tel. 68 4787534

www.mp3.um.zagan.pl

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Żaganiu znajduje się na ulicy Skarbowej 24 w Żaganiu.                   

W budynku mieści się również Żłobek Miejski Nr 1. 

 

Misją Przedszkola Nr 3 w Żaganiu jest: tworzenie przedszkola bezpiecznego i przyjaznego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia.

 Atutami placówki są:

-  lokalizacja z dala od ruchliwych ulic;

-przyjazny dziecku rozkład budynku;

-  przestronne, jasne, ciepłe sale wyposażone w atestowane, meble, zabawki i pomoce 

   dydaktyczne;

-  możliwość zapisania młodszego rodzeństwa do Żłobka, który ma siedzibę w tym

   samym budynku;

- duży i zielony ogród;

- wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole;

- życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie dzieciom i pracy pracownikom;

-  dobra kuchnia – smaczne i urozmaicone posiłki;

- atrakcyjne zajęcia i uroczystości, w tym bezpłatne zajęcia dodatkowe;

- bardzo dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dziecięce, do których  uczęszcza 50 dzieci. Do I oddziału uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4 lat. W roku szkolnym 2015/2016 będą przyjmowane również  dzieci, które w miesiącu wrześniu 2015 r. będą miały ukończone 2,5 lat. W II oddziale przebywają dzieci w wieku  4 i5 lat.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 600 do 1700. Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek w kwocie 5,00 zł za osobodzień.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. w godzinach realizacji podstawy programowej od godziny 8.00 -13.00

Placówka pobiera opłatę 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe ( poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego): język angielski, logopedia, rytmika oraz religia. Zajęcia dodatkowe finansowane są przez Urząd Miasta Żagań.

Nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe – studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym ( 6 osób); licencjat z przygotowaniem pedagogicznym (1 osoba).

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do nauki języka angielskiego, zatrudnionego w przedszkolu.

Zajęcia logopedyczne prowadzi specjalista nauczyciel-logopeda. Zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone są przez firmę zewnętrzną. Na życzenie rodziców odbywają się zajęcia z religii prowadzone przez nauczycielkę-katechetkę.

Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.  

Przedszkole realizuje własny program wychowawczy, profilaktyczny i adaptacyjny; bierze udział w realizacji programów o tematyce zdrowotnej.

 

Priorytetami w działalności przedszkola są:

- uzyskanie  maksymalnego  zadowolenia  i  radości dziecka z pobytu w przedszkolu;

- tworzenie  warunków  do  zapewnienia  dzieciom  możliwości   wspólnej   zabawy   i   nauki

   w bezpiecznych  i przyjaznych  warunkach, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;

- realizacja planowanych zadań przedszkola  z uwzględnieniem potrzeb i  oczekiwań dzieci,  

   rodziców,   nauczycieli,     organu    prowadzącego,   organu   sprawującego   nadzór

   pedagogiczny;

- harmonijna   współpraca    domu i   przedszkola   w celu ujednolicenia oddziaływań

  wychowawczych   oraz   ukształtowania  u  dziecka  pełnego  poczucia  bezpieczeństwa oraz 

  wiary i ufności we własne siły;

- przygotowanie do podjęcia nauki w szkole;

- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry przedszkola;

 

- podnoszenie jakości pracy przedszkola.